Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НБАУИС-ын багш, оюутнууд судалгааны ажил идэвхтэй хийдэг бөгөөд Бүх Оросын, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлуудад тогтмол оролцдог. Сургуулийн зүгээс багш, оюутнуудынхаа судалгааны үр дүнгэээр эмхэтгэл хэвлүүлдэг. Манай сургуулийн эрдэмтэд дараах чиглэлүүдээр судалгааны ажил хийдэг. Үүнд:

  • Мэдээллийн технологи, өгөгдлийг тайлбарлах арга зүй, математик загварчлал,
  • Наноматериал болон микроурсгалын физик болон механик шинж чанар
  • Барилга, байгууламжийн бүтэц, хэлбэрийг сайжруулах арга зүйн тооцоо,
  • Барилга барих үеийн технологийн үйл явцын механикжуулалт, автомажуулалтын үр дүнтэй арга боловсруулах нь,
  • Барилгын шинэ материал болон үйлдвэрлэлд нөөц хэмнэгч технологи бий болгох,
  • Байгаль хамгаалах технологи, технологийн хог хаягдлыг булшлах, дахин боловсруулах,
  • Технологийн аюулын эрсдлийг багасгах,
  • Оросын нийгмийн хөгжлийн нийгэм, улс төрийн асуудлуудын талаархи түүхий болон философийн дүн шинжилгээ:
  • Ерөнхий эдийн засгийн, зохион байгуулалтын, эдийн засгийн салбаруудын хүчин зүйлүүдийн, түүнчлэн Орос дахь инновацийн хөгжлийн талаархи судалгаа,
  • Шилжилтийн үеийн тогтолцооны нийгмийн асуудлууд,