Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

Олон улсын үйл ажиллагааны төв

Энэхүү төвийг оюутан, аспирант, сургуулийн ажилтнууд, ер нь өөрийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сонирхолтой хэн бүхэнд зориулан байгуулжээ. Төвийн зүгээс гадаадад дадлага хийх, сурах, солилцооны хөтөлбөр, олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох зэргийг дэмждэг.

Төв нь дараах чиглэлүүдээр үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарч ирээдүйд үр өгөөжөө өгөх судалгаануудыг зохион байгуулах,оролцох,
  • Гадаадын сургуулиуд, судалгааны төвүүдэд дадлагажуулах, сургах, гадаадын нэртэй эрдэмтдийг урих зэргээр оюутан  солилцох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, оролцох,
  • Төрөлх сургуулийнхаа зэрэглэлийг дэлхийн түвшинд дээшлүүлэх,
  • Сургуулийнхаа удирдлага, ажилчид, оюутнуудад гадаад хэл заах зэрэг болно.

Олон улсын үйл ажиллагааны төвийн захирал:

Шевченко Александр Антонович; доцент, дэд эрдэмтэн

тел.: +7(383) 266 2889