Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

ЮНЕСКО-гийн тэнхим

2015 оны 12 дугаар сарын 15 нд НБАУИС-д “Хүрээлэн буй орчны тохижуулалт, ус ашиглалтын экологийн хувьд аюулгүй технологи” нэртэй ЮНЕСКО-гийн тэнхим нээгдэв. Ингэснээр манай сургууль ЮНЕСКО-гийн шинжлэх ухаан, боловсролын хөтөлбөрт оролцох боломжтой болж, НБАУИС-ийн багш нар, оюутууд олон улсын боловсролын төсөл, дадлага, оюутан солилцоо, эрдэм шинжилгээний хурал зэрэгт идэвхтэй оролцох болов. НБАУИС-ийн дэргэдэх ЮНЕСКО-гийн тэнхим гадаадын тэргүүний эрдэмтдийн манай сургууль лекц унших сонирхлыг төрүүлж, хамтарсан судалгаа хийх гол хөшүүргэ болно.