Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

Барилгын факультет

Барилгын факультет бол хамгийн том нь. Энд “Барилга” гэсэн салбарт иргэний болон аж үйлдвэрийн барилга , шинжилгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн удирдлага гэсэн чиглэлээр мэргэжилтнүүд бэлтгэдэг. Түүнчлэн 16 хөтөлбөрийн хүрээнд барилгын чиглэлээр магистр, “Ховор төрлийн барилга, байгууламж” гэсэн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг.

Барилгын чиглэлээр суралцагчид барилгын бараг бүх салбарт ажиллах мэдлэг, туршлагыг авдаг. Иргэний болон аж үйлдвэрийн чиглэлээр төгсөгч бүх төрлийн барилгын ажил удирдаж, байгууламжийн тооцоо хийж, иргэний болон аж үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн төсөл гүйцэтгэх чадвартай болдог.