Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

Инженер, экологийн факультет

Энэ факультет хоёр чиглэлд бакалавр, магистр бэлтгэдэг. Үүнд:

- Хүрээлэн буй орчны тохижилт, ус ашиглалт

- Барилгын чиглэлээр гурван төрлийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг.
-“Гидротехникийн барилга” гэсэн төрлөөр суралцагчид нь зураг төсөл, барилгын гүйцэтгэл,

Ашиглалт, усны аж ахуй, усан эрчим хүч, түүнчлэн иргэний, аж үйлдвэрийн объектыг сэргээн засварлах гэх мэт маш олон

сонголт хийх боломжтой.  

“Гидротехникийн барилга”, “Усан хангамж, сувагжуулалт” гэсэн төрлүүд нь Олон улсын барилгын инженерүүдийн

Институтын шийдвэрээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн.