Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

Инженерын болон мэдээллийн технологийн факультет

Уг факультетад маш хэрэгтэй мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг. Дараах чиглэлүүдээр оюутан бэлтгэдэг. Үүнд:

  1. Стандартчилал, хэмжил зүй
  2. Мэдээллийн систем, технологи
  3. Барилгын мэргэжлээр гурван төрөлд бэлтгэдэг.