Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ, ТӨРӨЛ

НБАУИС – д сурна гэдэг бол нэр төрийн хэрэг. Манай сургуульд зөвхөн Оросын төдийгүй гадаадын шилдэг төгсөгчид ирж суралдцаг. Өөрөөр хэлбэл сайн барилгачин, сайн архитектор, эдийн засагч, программист, социологич, эсвэл орос хэл эзэмших гэсэн хүмүүс ирдэг.

Манай төгсөгчид барилгын чиглэлээр сайхан ажилтай болохоор өндөр боловсрол олгосон төрөлх сургуулиа байнга дурсаж, талархдаг.

Манай сургууль дараах чиглэл, төрлүүдээр мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
(4 жилийн сургалт):

«Барилга»:

 • Аж үйлдвэрийн болон иргэний барилга(СФ)
 • Гидротехникийн барилга (ИЭФ)
 • Хотын барилга (АГФ)
 • Барилгын материал, хийцийн үйлдвэрлэл, ашиглалт  (ФИИТ)
 • Хийн дулаан хангамж, агааржуулалт (ИЭФ)
 • Усан хангамж болон ус зайлуулах систем (ИЭФ)
 • Авто зам (ФИИТ)
 • Барилгын механикжуулалт, автоматжуулалт (ФИИТ)
 • Барилга, байгууламжийн зураг төсөл (АГФ)
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, удирдлага (СФ)

«Мэдээллийн тогтолцоо, технологи» (ФИИТ)

«Хүрээлэн буй орчны тохижилт, ус ашиглалт» (ИЭФ)

 • Усны нөөцийн цогцоор нь ашиглах, ашиглах

«Стандартчилал, хэмжил зүй» (ФИИТ)

 • Стандартчилал, гэрчилгээжүүлэлт

«Эдийн засаг» (ФЭМГО)

 • Байгууллагын эдийн засаг
 • Байгууллагын санхүүжилт

«Менежмент» (ФЭМГО)

 • Үйлдвэрлэлийн менежмент

«Социологи» (ФЭМГО)

«Архитектор» (5 жилийн сургалт) (АГФ)

Мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр (6 жилийн сургалт)

«Ховор барилга, байгууламж»

 • Өндөр болон дүүжин бүтэцтэй барилга, байгууламж(СФ);
 • Гидротехникийн барилга (ИЭФ);

Магистрын хөтөлбөрүүд (2 жилийн сургалт):

«Барилга» (16 хөтөлбөр)

«Менежмент»:

 • Стратегийн болон байгууллагын удирдлага
 • Төрийн болон орон нутгийн удирдлага
 • Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн менежмент
 • Татварын менежмент
 • Хүний нөөц
 • Аспирантурын хөтөлбөр

Сургалтын хэл нь орос хэл. Гадаад оюутнууд орос оюутнуудтай хамт суралцдаг. Гадаад оюутнууд төсвөөр болон гэрээгээр сурдаг.